Friday, May 17, 2024

Bestel uw geluidwerend glas met kennis van zaken

 

Glas is een basismateriaal voor alle woningen.
Geassembleerd in isolerende beglazing is het de perfecte bondgenoot in uw streven naar comfort en biedt het u thermische isolatie, veiligheid, geluiddemping en nog veel meer.

 

Klik op foto voor informatiebrochure over Belgische beglazingen.

 

 

Geluidwerende beglazing

 

Beglazing kunnen  bestaan uit één of twee gelaagde glasbladen met een specifieke PVB (Polyvinyl Butyral) tussenlaag. Deze verschillende samenstellingen vervullen verschillende behoeften.  

Om de almaar grotere impact van geluidsoverlast in onze dagelijkse omgeving te beperken kunnen we onze beglazing aanpassen waarmee een geluidsreductie tot ruim 50 dB kan worden bereikt.
Deze geluidsprestaties kunnen bekomen worden door toepassing van verschillende technieken.

 • vergroting van de glasmassa door het gebruik van dikker glas
 • toepassen van gelaagd glas
 • asymmetrische dikteopbouw van de glasbladen
 • verbreding van de spouw tussen de glasbladen
 • specifieke geluidswerende gelaagde beglazing toepassen. Dit is een gelaagde beglazing met een akoestische folie (vb Stratophone 44A2)

Door een combinatie van deze technieken toe te passen bekomen we een nog betere akoestische beglazing

 

Enkele begrippen 

Geluid
Geluid is een auditieve waarneming die ontstaat door trillingen of golven die zich voortplanten door lucht, door vloeistof of door vaste stof (b.v. een muur). Het gaat in feite om minieme veranderingen in de luchtdruk, die geregistreerd worden via het trommelvlies.

Frequentie, uitgedrukt in Hertz
Geluid is samengesteld uit verschillende toonhoogtes (frequenties). De toonhoogte wordt uitgedrukt in Hertz (Hz = aantal trillingen per seconde). Hoe meer trillingen per seconde, hoe hoger de toon. De voor de bouwakoestiek belangrijke frequenties liggen tussen 100 en 4000 Hz. Gevels en scheidingswanden moeten in dit gebied voldoende isolatie bieden. Wel opletten bij discomuziek en industrielawaai : frequenties onder 100 Hz kunnen hier heel wat last opleveren.

Geluidsniveau, uitgedrukt in dB = decibel
Geluidsniveau betekent simpelweg hard of zacht en wordt uitgedrukt in decibel (dB). 0 dB is de gehoordrempel, 140 dB is de pijngrens (zo hard dat het pijn doet). Let wel, een zogezegd complete stilte wil daarom nog niet zeggen dat het geluidsniveau 0 dB bedraagt.

Rekenen in decibels
Wanneer we rekenen in dB, is 1+1 niet gelijk aan 2! Twee geluidsbronnen van 50 dB geven een totaal van 53 dB. Een verdubbeling van het geluid heeft een stijging van het geluidsniveau met 3 dB tot gevolg. Om het geluidsniveau met 10 dB te laten stijgen, moet je de geluidsbronnen vertienvoudigen.

Menselijk gehoor
Het menselijk oor reageert niet rechtlijnig op het geluidsniveau. Een verhoging van het geluidsniveau met 10 dB (dus een vertienvoudiging van het geluid) klinkt voor ons oor slechts als een verdubbeling van het lawaai. Lage frequenties worden door het menselijk oor minder goed waargenomen. We kunnen met deze oorgevoeligheid rekening houden door het geluidsniveau (in dB) te corrigeren. Het resultaat is een “gewogen” geluidsniveau dat wordt uitgedrukt in dB(A). De toevoeging A duidt er dus op dat het geluidsniveau in relatie staat met de aarneming van het menselijk oor.

 

Voor het geluidscomfort
van de mens betekent dit praktisch :

• 1 dB vermindering is nauwelijks waar te nemen,
• 3 dB vermindering is waarneembaar
• 5 dB vermindering is een “klasse” beter ,
10 dB vermindering is een halvering van het lawaai.

 

 

Het geluidsniveau wordt in decibel (dB) gemeten.

Rw 4#/15/4 is 30 dB

Rw (C; Ctr) is de globale index waarmee op Europees vlak de geluidsisolatie van een wand wordt gegeven:

Rw = globale index (dB),
C = correctieterm voor weinig laagfrequente geluidsbronnen (b.v. snel wegverkeer, snel spoorverkeer, vliegtuig dichtbij, leefactiviteiten, spraak, spelende kinderen),
Ctr = correctieterm voor sterk laagfrequente geluidsbronnen (b.v. stadsverkeer, discomuziek, traag spoorverkeer, vliegtuig op grote afstand).

Hoe hoger Rw, Rw + C, Rw + Ctr, des te beter de geluidsisolatie.

 

Ziehier nog een aantal indicatieve waarden:

 • 0 dB: hoorbaarheidsgrens
 • 20 dB: rustig bos
 • 40 dB: leeszaal
 • 60 dB: gesprek
 • 90 dB: gemiddeld geluidsniveau van verkeer
 • 130 dB: opstijgend vliegtuig
 • 140 dB: pijngrens

Wil een geluid niet storend zijn, dan mag het de grens van 35 dB overdag en 30 dB ‘s nachts niet overschrijden.

Geluidswerende beglazing beschermt tegen lawaai afkomstig van alle mogelijke bronnen van geluidsoverlast, zoals straatlawaai, stadsverkeer, snelwegen, nabijheid van spoor of luchthavens, enzovoort.
Dit type beglazing vergroot het akoestisch comfort in de woning en heeft een betere geluidsdempende werking dan gewoon dubbelglas.

Geluidswerende hoogrendementsbeglazing kan gecombineerd worden met verschillende andere toepassingen zoals zonwerend, inbraakwerend of thermisch isolerend.

 

Folder met specificaties geluidwerende beglazingen