Friday, May 17, 2024

Santens | Dr Hahn

Dr Hahn klemschanier (A105) met optionele dievenklauw: bij Santens,  leverbaar uit stock.
Vraag onze speciale condities en vergelijk.

 

deurscharnier

 

HAHN-KLEMSCHARNIER – VOOR SNELLE MONTAGE ZONDER BOREN:

Drie ei­gen­schap­pen maken van de Hahn-Klemm­band een zeer com­for­ta­bel pro­dukt: De be­ves­ti­gings­pla­ten uit 2 delen ver­ge­mak­ke­lij­ken de mon­ta­ge aan­zien­lijk.
De fixeer­mo­ge­lijk­he­den van deze klem­pla­ten maakt het mo­ge­lijk dat de mon­ta­ge snel uit­ge­voerd wordt door 1 per­soon, zelfs bij een reeds ge­plaatste deur.
De Hahn-Klemm­band is zowel ho­ri­zon­taal als ver­ti­kaal ver­stel­baar zon­der de vleu­gel uit te nemen. De voor het eerst in een klem­schar­nier toe­ge­pas­te ge­pan­ten­teer­de “ge­tan­de” bus zorgt voor een trap­lo­ze ver­stel­ling zon­der in­vloed uit te oe­fe­nen op de dich­tings­aan­druk.

Toe­pas­sings­ge­bie­den:

Deu­ren ver­vaar­digd met alu­mi­ni­um­pro­fie­len, in wo­ning- of pro­jekt­bouw

  • Hoofd­in­gangs­deu­ren
  • Zij-in­gangs­deu­ren
  • Bin­nen­deu­ren
  • Bui­ten­deu­ren
  • Flat­deu­ren

 

 

Bekijk folder
Klemscharnier_Pagina_1

 

CE-ge­cer­ti­fi­ceerd: Schar­nier­klas­se 12

Be­schik­baar voor on­ge­veer alle pro­fie­len voor­zien van klem­groef
DIN links/DIN rechts toe­pas­baar
On­der­houds­vrije la­ger- en ge­lei­dings­ele­men­ten
Alle mon­ta­ge­be­no­digd­he­den en toe­be­ho­ren zit­ten in de ver­pak­king
Le­ver­baar in ver­schil­len­de ano­di­sa­ties en RAL-kleu­ren.

Klem­schar­nie­ren zijn pro­fiel­ge­bon­den en in nauwe sa­men­wer­king met de pro­fiel­fa­bri­kan­ten ont­wor­pen. Ver­schil­len­de pro­fiel­com­bi­na­ties ver­gen aan­ge­pas­te va­ri­an­ten. Om aan­vra­gen of op­drach­ten te kun­nen ver­wer­ken is de info om­trent de exakt ge­bruik­te pro­fiel­com­bi­na­tie dan ook nood­za­ke­lijk.

 

Dievenklauw uit gehard staal.
Geeft de deur een extra verhoogde inbraakwerendheid aan de scharnierzijde

Dievenklauw

 

Link naar Santens bedrijfspagina